Strona główna Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna - Działania i aktualności.

„Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią”
- Działania i aktualności projektu.

Od lipca 2009 do grudnia 2010 przez Społeczny Instytut Ekologiczny realizowany będzie projekt, który jest finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2009 – 2010.


„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.Patronatem honorowym projekt objęli:

Minister Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl
Główny Konserwator Przyrody - www.mos.gov.pl
Marszałek Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl

Partnerami projektu są:
Lone Lamark - Lone Lamark Reiselivsutvikling
Trine Grann – Grindaheim AS z Norwegii

Strona główna projektu
Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Galeria

Działania i aktualności projektu.

Poniżej przedstawiamy wydarzenia związane z naszym projektem.
Z wyprzedzeniem informujemy o nadchodzącym działaniu oraz o terminie. Klikając na „plik do pobrania” mają Państwo możliwość zapoznania się z dokładnym programem i harmonogramem konferencji, seminarium lub warsztatu. Po każdym działaniu będzie można także pobrać poszczególne wykłady i prezentacje. Zapraszamy również do tworzącej się galerii projektu.

Działanie A1

– w lipcu 2009 rozpoczęła się realizacja projektu, pierwszym działaniem były spotkania przygotowawcze z władzami gmin, mające na celu przedstawienie założeń i celów projektu. Zespól projektowy odwiedził każdą gminę i spotkał się wójtami i burmistrzami. Podpisano deklarację współpracy. Wójtowie i burmistrzowie obiecali pomoc przy realizacji projektu.

Działanie A2

– sierpień to czas intensywnej pracy; w każdej z gmin odbywały się spotkania otwarte, na które przyszło w sumie około 650 osób. Prezentowaliśmy założenia projektu radnym i lokalnej społeczności, często była burzliwa dyskusja, była także wstępna rekrutacja uczestników do grup roboczych tematycznych.

Działanie A3

– wrzesień zapraszamy na Konferencję inauguracyjną „Zrównoważony cel podróży między Bugiem a Narwią” z udziałem partnera norweskiego Lone Lamark, konferencja odbyła się w poniedziałek 21 września 2009 w Pałacu w Łochowie. Przybyło 80 osób, w tym: przedstawiciele instytucji, które objęły patronat honorowy nad projektem: Ministerstwa Sportu i Turystyki - tekst do pobrania ››, Ministerstwa Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody - plik do pobrania ›› oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego - tekst do pobrania ››, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele Lokalnych organizacji.
Przedstawiono 1 prezentację i 4 wykłady:
- Lone Lamark – „Zrównoważone cele podróży w Norwegii”
plik do pobrania ››
- Waldemar Bielak – prezes Mazowiecko – Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
plik do pobrania ››
- Krzysztof Sasin – Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna
plik do pobrania ››
- Arkadiusz Pniewski – Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”
plik do pobrania ››
- Adriana Rukat – Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło”
plik do pobrania ››
Ponadto każda z gmin biorących udział w projekcie zaprezentowała się pod kątem walorów turystycznych

Działanie A4

– październik – zapraszamy na pierwsze warsztaty – terenowe – w grupach roboczych – tematycznych, będą to 3 oddzielne warsztaty pod hasłem „Rozpoznanie zasobów własnego terenu”. W działaniu A4 udział wzięło 76 osób. Każda z grup odwiedziła po kilka miejsc:
Grupa 1 – noclegi, żywienie - warsztat odbył się w piątek16 października 2009
Grupa odwiedziła: DW Nadrzecze w Broku, gospodarstwo Iwony i Piotra Olkowskich w Ociętem gm. Sadowne, młyn Andrzeja Sosińskiego w Ołtarzach Gołańczach gm. Nur, gospodarstwo Tadeusza Koryckiego w Zaszkowie gm. Nur. Część warsztatowa była w Zajeździe pod sosnami w Małkini Górnej. Grupa pod kierunkiem Marioli Platte opracowała analizę SWOT terenu pod kątem tematu warsztatu.
Prezentacja Marioli Platte – plik do pobrania ››
Analiza SWOT – pliki do pobrania: część 1 ›› / cześć 2 ››
Grupa 2 – oferta atrakcji, rekreacja, natura i kultura odbył się w sobotę 24 października 2009. Grupa odwiedziła Kuźnię Kurpiowską w Pniewie gm. Zatory, obejrzała Pulwy w gm. Rząśnik, spotkała się z lokalnym twórcą ludowym – rzeźbiarzem z Długosiodła – Kazimierzem Sikorskim, odwiedziła stary, zabytkowy młyn Grzegorza Depty w Brańszczyku. Część warsztatowa była prowadzona w gospodarstwie Joanny i Wojciecha Rykaczewskich - Bielińska Góra w Brańszczyku. Grupa pod kierunkiem Macieja Markiewicza napisała analizę SWOT pod kątem tematu warsztatu.
Prezentacja Macieja Markiewicza – plik do pobrania ››
Analiza SWOT – plik do pobrania ››
Grupa 3 – transport, komunikacja, wizerunek, zarządzanie środowiskiem (odpady, woda, zagrożenia)
odbył się we wtorek 27 października 2009 plan do pobrania.
Trzeci warsztat rozpoczął się w Łochowie, gdzie grupa odwiedziła Zakład Gospodarki Komunalnej: wysypisko i oczyszczalnię, następnie Gminne Centrum Informacji. Potem uczestnicy warsztatu autokarem pojechali do Długosiodła, gdzie obejrzeli system gminnej informacji turystycznej oraz odwiedzili Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Cześć warsztatowa pod kierunkiem Sonii Priwieziencew odbyła się w Lipnik Parku.
Prezentacja Sonii Priwieziencew – plik do pobrania ››
Analiza SWOT – plik do pobrania ››

Działanie A5

– listopad – drugi warsztat szkoleniowy w grupach roboczych tematycznych „Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu” odbył się w dniu 17 listopada 2009r. w Domu Wczasowym Nadrzecze w Broku. Udział wzięło blisko 70 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu naszym projektem.
Warsztat składał się z 2 części: teoretycznej i warsztatowej. W części teoretycznej były 3 wykłady:
1. „Zrównoważony rozwój a turystyka i wymogi dla branży tematycznej” wykład Sonii Priwieziencew
- plik do pobrania ››
Ekspert szeroko omówiła ideę i zasady zrównoważonego rozwoju ilustrując przykładami. W II części wykładu – prezentacji zaprezentowane zostały wymogi dla każdej z grup tematycznych.
2. Maciej Kronenberg z Instytutu Spraw Obywatelskich przedstawił „Polskie przykłady turystyki zrównoważonej”.
- plik do pobrania ››
Uczestnicy żywo interesowali się tym wykładem zadając w trakcie pytania.
3. Wykład „Zagraniczne przykłady turystyki zrównoważonej” Tomasza Włoszczowskiego
- plik do pobrania ››
nakreślał stan turystyki wdrażającej zasady zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki na świecie wraz z przykładami realizacji w konkretnych miejscach.
II część – warsztatowa prowadzona była w 3 grupach tematycznych (zgodnie z podziałem na grupy z działania A4). Szkoleniowcami byli: Mariola Platte, Maciej Markiewicz i Sonia Priwieziencew. Przypomniano analizy SWOT w każdej z grup. Praca w grupach polegała na ustaleniu wizji, celów strategicznych priorytetów na poziomie gmin w każdym z trzech działów tematycznych. Podjęto też próbę pisania strategii zwiększenia efektywności ekoturystycznej regionu. Po 2.5h warsztatu uczestnicy zebrali się ponownie i przedstawili wyniki swojej pracy. Zadawano wiele pytań, uczestnicy byli zainteresowani tematyką. Wyniki pracy warsztatowej posłużą ekspertowi do napisania ekspertyzy w działaniu A7.

Grupa 1 – Mariola Platte – prezentacja – plik do pobrania ››
Grupa 2 – Maciej Markiewicz – prezentacja – plik do pobrania ››
Grupa 3 – Sonia Priwieziencew – prezentacja – plik do pobrania ››

Wnioski z pracy warsztatowej:
Grupa 1 – plik do pobrania ››
Grupa 2 – plik do pobrania ››
Grupa 3 – plik do pobrania ››

Działanie B2

– grudzień – kolejne już spotkanie – seminarium „Kryteria certyfikacji ekoturystycznej dla przedsięwzięć turystyki wiejskiej” odbyło się we wtorek 1 grudnia 2009 w Lipnik Parku w Długosiodle. Przybyło ponad 60 osób. W seminarium udział wzięła nasza norweska partner projektu – Lone Lamark. Ideą seminarium było teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy warsztatowej, jaka była przewidziana w II części seminarium. W części teoretycznej były 3 wykłady:
1. Lone Lamark: „Doświadczenia norweskie w certyfikowaniu ekoturystyki”.
- plik do pobrania ››
– z licznymi przykładami, co wywołało zaciekawienie uczestników seminarium. L. Lamark opowiadała o różnych miejscach i osobach, które dzięki podjęciu certyfikowanej działalności turystycznej zyskiwały większe dochody.
2. Ewa Figórska Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska z Krakowa „Polskie doświadczenia w certyfikacji turystyki – certyfikat „Czysta Turystyka”.
- plik do pobrania ››
Wykład ten opowiadał o kompleksowym systemie certyfikacji turystyki wdrażającej zasady zrównoważonego rozwoju. Działania Fundacji Partnerstwo Dla Środowiska są częściowo zbieżne z działaniami Społecznego Instytutu Ekologicznego, stąd też duże zainteresowanie wykładem.
3. Maciej Kronenberg „Certyfikowanie biznesu turystycznego w kraju i regionie” Instytut Spraw Obywatelskich Łódź.
- plik do pobrania ››
Wykładowca omawiał przykłady różnego rodzaju certyfikacji biznesu turystycznego, nie tylko pod kątem ekoturystyki, ale w ogóle certyfikacji. Podano ciekawe przykłady z krajów naszego regionu np. rumuński system certyfikacji.
W II części seminarium – części warsztatowej prowadzonej przez Sonię Priwieziencew i Lone Lamark były 2 ćwiczenia; najpierw zastosowano nową metodę (tj. nie stosowaną dotychczas na szkoleniach SIE) „world cafe” („światowej kawiarni”); polega ona na tym, że grupa jest dzielona na kilka mniejszych, w każdej grupie wybiera się lidera i dyskutuje jeden problem. Po pewnym czasie następuje zmiana składu stołu – poza liderem, który cały czas jest ten sam i uczestnicy przenoszą się do kolejnych, różnych stołów. W trakcie warsztatu grupę podzielono na 7 mniejszych grup i wybrano 7 liderów. Dyskutowano następujące problemy: 1. Biznes ekoturystyczny oparty jest na przyrodzie. 2.Biznes ekoturystyczny zawsze promuje lokalną kulturę i lokalne cechy charakterystyczne w swoich produktach. 3. Biznes ekoturystyczny wnosi pozytywny wkład do lokalnej społeczności, korzystają na nim mieszkańcy. 4. Biznes ekoturystyczny aktywnie chroni bioróżnorodność. 5. Biznes ekoturystyczny zawsze stara się ograniczać do minimum negatywne wpływy na środowisko, naturę i kulturę. 6. Biznes ekoturystyczny zapewnia gościom doświadczenia poznawcze o wartości edukacyjnej. 7. Biznes ekoturystyczny zawsze dostarcza pozytywnych doświadczeń zarówno dla gości, jak i dla gospodarzy. Uczestnicy w trakcie ćwiczenia trzykrotnie zmieniali „stoliki kawiarniane”. II ćwiczenie polegało na ustaleniu kryteriów certyfikacji polskiej ekoturystyki. Każda grupa otrzymała jeden rozdział do przedyskutowania. Należało przedyskutować rozdział ogólnie oraz każde kryterium rozdziału osobno. Należało spróbować podczas dyskusji odpowiedzieć na pytania, biorąc pod uwagę wszystkie otrzymane informacje i pomysły uczestników. Jedna wybrana osoba przedstawiła wyniki dyskusji grupy.
Prezentacja warsztatowa Sonii Priwieziencew - pliki do pobrania: część 1 ›› / część 2 ››
Wnioski z części warsztatowej - plik do pobrania ››

Działanie C3

– styczeń – seminarium „Budowanie sieci ekoturystycznej” odbyło się 19 stycznia 2010r. w Pałacu w Łochowie. Przybyło blisko 70 osób, a udział wzięło także 2 ekspertów zagranicznych: nasza partnerka z Norwegii Trine Grann oraz przedstawiciel austriackiego przedsiębiorstwa turystycznego Mostviertel z rejonu Dolnej Austrii – Andreas Purt. W części teoretycznej były 4 wykłady:

 1. Andreas Purt – Mostviertel – przykład sieci i trasy turystycznej w Dolnej Austrii.
  - plik do pobrania ››
  – świetnie funkcjonująca sieć turystyczna powstała na bazie „trasy gruszkowej”.
 2. Krzysztof Florys – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Kraków – „Szlaki Greenways jako przykład sieci turystycznej.
  - plik do pobrania ››
  – w Polsce obecnie jest 6 takich szlaków; by być na trasie należy spełnić odpowiednie warunki i kryteria.
 3. Trine Grann – “Norweskie sieci turystyczne: Inderoy Golden Route i Great Life Company”.
  - plik do pobrania ››
  – mała i duża sieć przykłady od naszych partnerów, warto od nich się uczyć.
 4. Tadeusz Matula - „Zielone Gościńce” Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej
  - plik do pobrania ››
  – ciekawa inicjatywa na Śląsku Opolskim we współpracy transgranicznej z Czechami.

W II części seminarium prowadzonej przez Sonię Priwieziencew
- prezentacja do pobrania ›› była wspólna praca warsztatowa w grupach.
Było 8 grup i 4 zadania:
1. kto będzie w naszej sieci? 2. profil, wizerunek, wizja i zasady naszej sieci. 3. cele i oczekiwania. 4. organizacja sieci
Była także wstępna rekrutacja dla przyszłych członków sieci.
Pod koniec seminarium każda z grup przedstawiła wyniki swojej pracy

Działanie A6

24 lutego w Ostrowi Mazowieckiej odbył się III warsztat szkoleniowo – konsultacyjny pt. „Kryteria i uczestnictwo w sieci ekoturystycznej”. Grupa blisko 80 osób spotkała się w „Usługach hotelowych 17”.

Warsztat rozpoczął się powitaniem uczestników przez koordynatora projektu - Tomasza Włoszczowskiego, który przy okazji przypomniał założenia, cele i dotychczasowe działania jakie odbyły się w ramach projektu - plik do pobrania ››

Następnie uczestnicy projektu mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawego wykładu pt. „Ekoturystyka – kryteria i założenia” dr Rafała Kurczewskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dr Kurczewski opowiedział o sytuacji ekoturystyki na świecie, przedstawił także różne systemy oceny i certyfikowania jakie ostatnio się pojawiły
- plik do pobrania ››

Po wykładzie uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne:
1. noclegi, żywienie:
- prowadzenie Mariola Platte
- pliki do pobrania: wykład ››; warsztat ››
2. oferta atrakcji, natura, kultura:
- prowadzenie Maciej Markiewicz
- pliki do pobrania ››
- prowadzenie Tomasz Włoszczowski - pliki do pobrania ››
3. transport, komunikacja wizerunek, zarządzanie środowiskiem (odpady, woda, zagrożenia):
- prowadzenie Sonia Priwieziencew
- plik do pobrania ››

Każda z grup wysłuchała wykładu wprowadzającego związanego z daną tematyką, następnym zadaniem było wypracowanie kryteriów i zasad uczestnictwa w sieci oraz wybór grupy roboczej liderów. Ostatecznie zgłosiło się do dalszych prac 25 osób.

Na zakończenie wszystkie grupy spotkały się ponownie by zaprezentować wyniki swojej pracy .

Działanie B5

19 marca w Starym Młynie Andrzeja Sosińskiego w Ołtarzach Gołaczach odbyło się I spotkanie grupy roboczej liderów. Ekspert Sonia Priwieziencew przygotowała propozycję kryteriów lokalnej certyfikacji ekoturystycznej oraz wzór wniosku o certyfikat. W trakcie seminarium uczestnicy spotkania dykutowali nad każdym punktem, zglaszali swoje uwagi oraz sugestie. Seminarium zakończyło się ustaleniami iż na następnym spotkaniu gupy roboczej ekspert przygotuje ostateczną wersję kryteriów i wniosku.
Prezentacja Sonii Priwieziencew - plik do pobrania ››

Działanie C5

Kolejnym działaniem był 2 – dniowy wyjazd studyjny na Podlasie. Tematem wyjazdu były: „Najlepiej zorganizowane obiekty turystyki wiejskiej”. W dniach 26-27 marca grupa 43 osób podążając przez Krainę Otwartych Okiennic, Szlakiem Rękodzieła Ludowego oraz Szlakiem Tatarskim odwiedziła: gospodarstwa agroturystyczne „Zacisze u Anny” Anny Czerniakiewicz w Hajdukowszczyźnie, Ritowisko w Surażkowie Cezarego Moczulskiego, gdize podziwiać można było unikalne stado koni kladrubskich, kuźnię Mieczysława Hulewicza i pracownię garncarską Jana Kudrewicza w Czarnej Wsi Kościelnej. Kolacja i nocleg były w „Tatarskiej jurcie” u Dżennety Bogdanowicz w Kruszynianach. Następnego dnia grupa odwiedziła 2 gospodarstwa ekologiczne:„Zieloną Dolinę” Eugeniusza Wiśniewskiego w Sokółce oraz „Chatę za wsią” Jana Kułaka w Hamulce. Ostatnim punktem programu była wizyta u Teresy Pryzmont w Wasilówce i obejrzenie pracowni tkactwa dwuosnowowego. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć jak funkcjonują poszczególne obiekty, porozmawiać z gospodarzami oraz wymienić się spostrzeżeniami i poglądami. Bardzo miłym i smacznym akcentem wizyt w gospodarstwach była możliwość skosztowania lokalnych specjałów.

Działanie A8

W dniach 14 – 17 kwietnia 2010 grupa 26 osób gościła w rejonie Mostviertel w Dolnej Austrii. Wyjazd szkoleniowy był pod hasłem:"Austria – Mostviertel drogą gruszkową – przykład współpracy turystycznej w obrębie regionu”. W czasie 4 dniowego pobytu uczestnicy obejrzeli kilka bardzo ciekawych obiektów (m.in.: Muzeum Gruszki MostBirnHause, Muzeum Rolnictwa Bauernmuseum, destylarnię Mostelleria, piekarnię Haubiversum), były tez 2 spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji turystycznych i Lokalnej Grupy Działania. Wyjazd był bardzo ciekawy i inspirujący.

Działanie B6

- seminarium odbyło się 20 maja w gospodarstwie Joanny Wojciecha Rykaczewskich „Bielińska Góra” w Brańszczyku. Podczas seminarium przedyskutowano i przegłosowano ostateczny kształt regulaminu sieci ekoturystycznej oraz zatwierdzono ostatecznie kryteria certyfikacji ekoturystycznej. Ponadto grupa robocza zatwierdziła procedury wyboru i funkcjonowania Rady ds. Lokalnej Certyfikacji Ekoturystycznej. Wybrano także Radę w składzie:
Sonia Priwieziencew jako reprezentant Społecznego Instytutu Ekologicznego,
Joanna Rykaczewska jako reprezentant Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych i Ekoturystycznych „Mazowieckie Wierzby”,
Małgorzata Dąbrowska jako reprezentant Mazowiecko – Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego,
Justyna Kaflik jako reprezentant grupy roboczej
Danuta Jabłonka – Grabowska jako reprezentant grupy roboczej
Jerzy Kolanowski jako reprezentant grupy roboczej.

Działanie C6

- w dniach 25 – 28 maja 15 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Norwegii, do gminy Inderoy (okolice Trondheim).
Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników projektu z działającą siecią turystyczną na terenie jednej gminy (niewielki obszar) z dużą ilością współpracujących ze sobą obiektów.
W trakcie tej wizyty odwiedzono kilkanaście różnych miejsc, były także spotkania z lokalnymi organizatorami turystyki i przedsiębiorcami. Wizytowane miejsca dobrano tak, by uczestnicy mogli zobaczyć jak najwięcej rzeczy ważnych z punktu widzenia turystyki, współpracy w ramach jednej sieci, ekologii.
W ciągu czterech dni uczestnicy obejrzeli następujące obiekty:
1. Galeria Hoie – bardzo ciekawy przykład wykorzystania szkła i metalu w twórczości,
2. e-@-internettkafe – mała lokalna kawiarenka z miejscem na informację turystyczną
3. Berg Gard „Farikal” – gospodarstwo rolne, którego właściciele zajmują się hodowlą, przetwórstwem, a także prowadza restaurację i przyjmują turystów,
4. Svingen Ceramics u Cristin Minsaas i Andreasa Bromstada – wizyta w warsztacie garncarskim,
5. Gangsdad Gardsysteri – wizyta w lokalnej przetwórni mleka i serowarni,
6. Stuberg i Ueno Ceramics – wizyta w oryginalnej pracowni ceramicznej, gdzie twórczość właścicieli inspirowana jest sztuka japońską,
7. Maere Landbruksskole – wizyta w szkole rolniczej i mini seminarium na temat „Jedzenie i tradycja jedzenia – sieć i budowanie partnerstwa”
8. Wizyta u Therese Vestuve – pracowni tkactwa określanej jako „sztuka w stodole”,
9. Langhuset Oyna Park – kolacja i degustacja lokalnych przysmaków oraz spotkanie z właścicielem restauracji– członkiem sieci turystycznej,
10. Wizyta w Steinstad Gard i Logosom / Rora – dwa przykłady mini przedsiębiorstw związanych z lokalną turystyka, kultura i twórczością.
11. wizyta na ekologicznej farmie Over – Bjerkem u Berit i Jacoba Bjerkem
Grupa zakwaterowana był w dwóch miejscach: Husfrua i Stromnes, których właściciele także są członkami sieci Inderoy Golden Route.
Bardzo ciekawym punktem było spotkanie z dyrektorem ds. rolnictwa regionu North Trondelag panią Vaerdal, która opowiedziała korzyściach płynących z turystyki dla rolników.
Oprócz wizyt w wymienionych obiektach wszyscy mieli okazję podziwiać piękny norweski krajobraz, drewnianą architekturą nawiązującą do lokalnej tradycji, czystość i porządek na każdym kroku.

Działanie B8

- seminarium spotkanie Rady ds. Lokalnej Certyfikacji Ekoturystycznej odbyło się 26 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym Barbary Polak „Dom nad Wierzbami” w Jackowie Dolnym. Na spotkaniu Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącą – została nią Sonia Priwieziencew i wiceprzewodniczącą – Danutę Jabłonkę – Grabowską. Całe seminarium było poświecone ocenie wniosków o uzyskanie certyfikatu ekoturystycznego jakie wpłynęły w maju i czerwcu. Przedstawione zostały wyniki wizji lokalnej w obiektach i weryfikacji pod kątem spełniania warunków certyfikacji. Ostatecznie certyfikat uzyskało 6 obiektów:
Kuźnia Kurpiowska z Pniewa gm. Zatory,
gospodarstwo agroturystyczne Barbary Polak „Dom nad Wierzbami” z Jackowa Dolnego gm. Somianka,
gospodarstwo agroturystyczne Joanny i Wojciecha Rykaczewskich „Bielińska Góra” z Brańszczyka,
gospodarstwo agroedukacyjne Zofii i Jerzego Kolanowskich z Gliny, gm. Małkinia Górna,
Muzeum Ziemi Prostyńskiej Andrzeja Kongiela z Prostyni, gm. Małkinia Górna,
gospodarstwo Małgorzaty i Tadeusza Dąbrowskich „Dąbrówka” z Hołowienek, gm. Sabnie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia wszystkim, którzy otrzymali ten certyfikat – pierwszy w Polsce Certyfikat Ekoturystyczny.

Działanie A9

– w lipcu zespół projektowy rozpoczął spotkania z radami gmin – beneficjentów projektu. Na sesjach rad gmin prezentowana jest strategia rozwoju obszaru 13 gmin jako zrównoważonego celu podróży. Spotkania będą realizowane stopniowo do końca września.
Strategia – plik do pobrania ››

Działanie B10

W dniach 16 – 20 sierpnia 2010 8 osób uczestniczyło w szkoleniowym wyjeździe do północnej Norwegii na wyspy Lofoty i Vesteralen. Byliśmy przyjmowani przez naszą norweską partnerkę Lone Lamark, która sama prowadzi mały pensjonat www.skagakaia.no w swojej rodzinnej osadzie Bo.

Kilka słów o miejscu…
(…) „U wybrzeży arktycznych Norwegii, wyspy Lofoty & Vesterålen obmywa ocean. Od tysięcy lat ludzie podejmowali tu wyzwanie wiatrów i pogody aby żyć jak najbliżej bogatych miejsc połowu. Golfsztrom, który przynosi ciepłą wodę z Karaibów sprawia, że życie tu jest możliwe a nawet przyjemne. Podczas Waszego pobytu w Skagakaia, doświadczycie posmaku tego, co region ma do zaoferowania, zobaczycie jak mieszkańcy cenią swoją historię, jak wykorzystują zasoby przyrodnicze i kulturowe. Spotkacie ludzi będących pod wpływem kultury wybrzeża, na którą składa się życie rybaków i rolników. Opowieści, legendy i historia to część naszej żywej kultury. Witamy w Bø - magicznej gminie wysp Lofoty i Vesteralen.
Region Vesterålen znany jest z widowiskowych gór i głębokich fiordów. Zlokalizowany jest 200km na północ za kręgiem polarnym (68 stopni). Krajobraz wysp jest zróżnicowany: od stromych nagich skał po gęściej zaludnione wybrzeża gdzie znajdują się pola uprawne. Jest to kraj fiordów, rzek, jezior, wąwozów lecz również rozłożystych równin.
Dzięki Golfsztromowi , klimat w okolicy jest o wiele przyjemniejszy niż w innych regionach tej szerokości geograficznej, takich jak Grenlandia czy Alaska.
W Vesterålen bogaty jest świat ptaków, szczególnie gatunków morskich. Ciekawe i egzotyczne są również gatunki flory. Łagodny klimat i chłodne lata sprawiają że obszar jest„łącznikiem” dla roślin z południa i tych, które lubią typowy arktyczny klimat. (…)

W trakcie pobytu grupa zwiedziła m.in. lokalne muzeum w Bo, spędziła kilka godzin na wyspie z latarnią, gdzie kobieta – latarnik zdecydowała się otworzyć mały pensjonat dla gości (5 pokoi). Podczas seminarium Lone Lamark opowiedziała o swojej działalności, swoich planach oraz o tym jak stać się bardziej ekoturystycznym w północnej Norwegii. Podczas spotkania z władzami gminy Bo uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda promocja ekoturystyki w gminie, jakie działania podejmują władze samorządowe w tym kierunku. Ostatniego dnia grupa odwiedziła Sjøhussenteret Sortland - certyfikowany obiekt turystyczny “eco lighthouse” (niewielka restauracja), gdzie zapoznała się z planem zarządzania środowiskiem w obiekcie oraz spotkała się z dyrektorem miejscowego centrum informacji turystycznej. Miejmy nadzieję, że będzie to początek dalszej współpracy.

Działanie C8

6 lipca 2010 w gospodarstwie agroedukacyjnym Zofii i Jerzego Kolanowskich w Glinie odbył się warsztat integracyjno – roboczy naszej sieci. W szkoleniu uczestniczyła Trine Grann – norweska partnerka projektu. Omówiono prawa i obowiązki członka sieci oraz zastanawiano się nad strategią sieci. Pod koniec spotkania grupa tworząca pierwszą w Polsce sieć ekoturystyczną zdefiniowała swoją wizję oraz nakreśliła cele. Powstał plan działań na lata 2010 i 2011. Postanowiono także, że grupa będzie spotykać się przynajmniej 4 razy w roku, za każdym razem u innego członka sieci. Najbliższe spotkanie zaplanowano na jesień w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie. Ustalono składkę na utrzymanie strony www w 2011/2012 roku.
Obecnie sieć składa się z 26 członków - na zielono zaznaczono gospodarstwa posiadające Polski Certyfikat Ekoturystyczny

Gmina Brańszczyk

1. Gospodarstwo agroturystyczne „Bielińska Góra” i wypożyczalnia kajaków, Joanna i Wojciech Rykaczewscy
2. Wypożyczalnia rowerów - Justyna i Grzegorz Kaflik

Gmina Brok

3. Gospodarstwo agroturystyczne nad Bugiem, Małgorzata Rojek
4. Dom Wczasowy „Nadrzecze”- Łucja i Krzysztof Jóźwik
5. Gospodarstwo agroturystyczne DAJANA i rzemiosło, Danuta i Jacek Grabowscy

Gmina Długosiodło

6. Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
7. „Noclegi u Alicji” i wypożyczalnia rowerów, Alicja Paradowska,
8. Pracownia rzeźbiarska - Kazimierz Sikorski
9. Leśniczówka „Pod Jaworem” i jazda konna, Maciej Zalega

Gmina Łochów

10. Szkolne Muzeum Gwizdka w Zespole Szkół w Gwizdałach
11. Izba Pamięci Paderewskich i Izba regionalna, w Kaliskach
12. Stajnia Kaliska- Maria i Waldemar Konarzewscy

Gmina Małkinia Górna

13. Hodowla kóz i gospodarstwo agroedukacyjne w Glinie, Zofia i Jerzy Kolanowscy
14. Prywatne Muzeum Etnograficzne Andrzeja Kongiela w Prostyni
15. Gospodarstwo agroturystyczne „Kozie Sioło” Marta Deniszewska w Prostyni
16. Wyroby wędlin domowe obiady, stolarstwo Ewa i Andrzej Rudo, Prostyń

Gmina Nur

17. Gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn” i hodowla ryb, Andrzej Sosiński, Ołtarze Gołacze

Gmina Ostrów Mazowiecka

18. Usługi Hotelowe 17, Zbigniew Banaszek

Gmina Sadowne

19. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej

Gmina Somianka

20. Wypożyczalnia rowerów i Gminny Ośrodek Kultury, Somianka
21. Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Wierzbami” Barbara Polak, Jackowo Dolne

Gmina Zaręby Kościelne

22. Gospodarstwo ekologiczne „Za Brzozami”, Świerże-Panki 25

Gmina Zatory

23. Kuźnia Kurpiowska –Izba Regionalna, Pniewy Kolonia 15

Gmina Sabnie

24. Gospodarstwo ekologiczne i agroturystyczne „Dąbrówka” Małgorzata i Tadeusz Dąbrowscy, Hołowienki 66b
25. Gospodarstwo ekologiczne Marianna i Marek Kuźma, Grodzisk 88

Gmina Wierzbno

26. Gospodarstwo gościnne „BANIA”- Barbara i Waldemar Roman, Brzeźnik 2a

Plan działań dla sieci plik do pobrania ››
Prezentacja Trine Grann plik do pobrania ››

Działanie A10

Wydaliśmy przewodnik „Ekoturysta między Bugiem a Narwią” z opisem całej trasy ekoturystycznej, każdego miejsca w sieci oraz opisem gmin biorących udział w projekcie. Przewodnik jest dostępny bezpłatnie w naszym biurze.

Działanie A11

W środku upalnego lata – 15 sierpnia 2010 w Zarębach Kościelnych pod hasłem: „Mazowiecka sieć ekoturystyczna „Między Bugiem a Narwią” odbył się tradycyjny rodzinny festyn. Pomimo bardzo wysokiej temperatury – dochodzącej w południe do 35C, w imprezie uczestniczyło wiele osób z samej gminy a także zaproszeni goście i turyści. Do udziału w festynie zaprosiliśmy także lokalnych wytwórców, artystów ludowych i wystawców. W 16 namiotach prezentowali swoje wyroby rękodzielnicze: hafty, koronki, kwiaty, malarstwo, rzeźbę, wyroby tkackie. Można było zaopatrzyć się w miody, wędliny, sery, różne słodkości. Dla chętnych zorganizowany był warsztat wikliniarski, bednarski oraz decoupage’u. Prezentowały się gminy biorące udział w projekcie. Wśród zaproszonych gości byli wójtowie gmin biorących w projekcie oraz gmin sąsiednich, władze powiatu i członkowie lokalnego samorządu. Własne stoisko miała także Lokalna Grupa Działania ”Zielone Sioło”. W trakcie programu artystycznego przygotowane go wspólnie z gminą Zaręby Kościelne publiczność obejrzała występ zespołu dziecięcego ze szkoły w Zarębach, występ zespołu Jarzębina z Broku, zagrali także „Sterdyniacy” i jeszcze inni aż do późna w nocy.

lista wystawców - plik do pobrania ››

Działanie B1

Międzynarodowa Konferencja Ekoturystyczna w dniach 8 – 11 września w Portland USA.
Konferencja była organizowana przez The International Ecotourism Society – międzynarodową organizację ekoturystyczną, działającą już od 20 lat. Społeczny Instytut Ekologiczny poprzez udział w konferencji także stał się członkiem TIES. Dzięki temu na stronie www.ecotourism.org jest link do strony Instytutu, a przez to do wszelkich informacji o naszym projekcie, działaniach i rezultatach. W samej konferencji wzięły udział 2 osoby: koordynator Tomasz Włoszczowski i ekspert projektu Sonia Priwieziencew. W trakcie 3 dni obrad odbyło się kilkanaście prezentacji i dyskusji, 3 seminaria generalne. Ekspert i koordynator trzykrotnie zabierali głos w czasie paneli dyskusyjnych. Nawiązano wiele kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z organizacjami z Ameryki Północnej i Południowej (najbardziej reprezentowane kontynenty na konferencji). Bardzo ciekawe było porównanie systemów certyfikacji ekoturystycznej jaki powstał w Polsce z innymi systemami np. w Botswanie lub Kostaryce. Rozdawano ulotki oraz naklejki promujące sieć, certyfikat oraz projekt.

Działanie B1A

Europejska Konferencja Ekoturystyczna w dniach 27 – 30 września w Parnu (Parnawa) w Estonii, w której udział wzięły 2 osoby – koordynator Tomasz Włoszczowski i ekspert projektu Sonia Priwieziencew. Także tutaj udało się nawiązać bardzo ciekawe kontakty z innymi organizacjami zajmującymi się ekoturystyka, turystyką zrównoważonego rozwoju, lokalną turystyką itp. Jedną część warsztatów „open space” prowadziła Sonia Priwieziencew. Padła wówczas propozycja zorganizowania kolejnej konferencji w Polsce. Wiele osób interesowało się Polskim Certyfikatem Ekoturystycznym i siecią ekoturystyczną.

 

Działanie C9

W miesiącu wrześniu oznakowaliśmy każdy obiekt będący w sieci ekoturystycznej specjalnymi tabliczkami z logo sieci. Dodatkowo każdy obiekt, który otrzymał Polski Certyfikat Ekoturystyczny otrzymał tabliczkę z logo certyfikatu. Postawiliśmy także 6 dużych tablic z mapą terenu projektowego, które stanęły w Somiance, Pniewie, Brańszczyku, Długosiodle, Łochowie i Małkini Górnej. Umieściliśmy także 26 drogowskazów prowadzących do miejsc będących w sieci.

Działanie C10

Zapraszamy wszystkich na nową stronę Sieci Ekoturystycznej Między Bugiem a Narwią: www.bugnarew.pl ›› Są tam dostępne informacje nt. naszej sieci, jej członków, opisana jest oferta oraz są dane kontaktowe. Każdy obiekt ma swoją podstronę z pełnym opisem i zdjęciami.

Działanie C11

18 października odbyła się wycieczka dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów promująca naszą sieć ekoturystyczną Między Bugiem a Narwią i Polski Certyfikat Ekoturystyczny. Grupa odwiedziła kilka miejsc, które można było obejrzeć w ciągu kilku godzin. Każdy otrzymał pakiet informacyjny o całej sieci i o każdym członku sieci. Udało nam się obejrzeć:

1. Izbę Regionalną „Kuźnia Kurpiowska” w Pniewie, gdzie uczestnicy mogli spróbować jak smakuje kuchnia Kurpiów Białych oraz posłuchać opowieści o lokalnych tradycjach.

2. Gospodarstwo ekoturystyczne „Dom nad Wierzbami” Barbary Polak w Jackowie Dolnym, dokąd również przyjechali Hanna Główczyk z GOK Somianka i Wojciech Rykaczewski z gospodarstwa ekoturystycznego Bielińska Góra w Brańszczyku. Wszyscy opowiadali o tym co robią, jak działają, co oferują turystom. W Domu nad Wierzbami dostaliśmy też upominki w postaci przetworów gospodyni oraz wypieków Joanny Rykaczewskiej.

3. Pracownię rzeźbiarska Kazimierza Sikorskiego oraz Urząd Gminy w Długosiodle. W Urzędzie Gminy grupa spotkała się z wójtem Stanisławem Jastrzębskim i Ewą Krysiak - dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – członka sieci. Na spotkaniu był także Maciej Zalega właściciel leśniczówki „Pod Jaworem” i rzeźbiarz Kazimierz Sikorski.

4. Gospodarstwo agroturystyczne „Dajana” Danuty i Jacka Grabowskich w Broku, gdzie gospodyni przygotowała słodki poczęstunek. Grupa miała też okazję obejrzeć nową stajnię przeznaczoną dla koników polskich.

5. Gospodarstwo agroedukacyjne i hodowlę kóz Zofii i Jerzego Kolanowskich w Glinie; tutaj uczestnicy wycieczki mieli możliwość spróbowania kozich serów i koziego mleka, a także wziąć udział w krótkim warsztacie jaki prowadzą właściciele dla dzieci. Do Gliny przyjechały także członkinie sieci z Prostyni: Marta Daniszewska – agroturystyka „Kozie Sioło” i prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej oraz Ewa Rudo – agroturystyka „Bocianie Gniazdo”.

6. „Stary Młyn” Andrzeja Sosińskiego w Ołtarzach Gołaczach, gdzie była kolacja, na którą podano pieczone pstrągi – specjalność właściciela, oprawą muzyczną zajął się Andrzej Kongiel właściciel Muzeum Etnograficznego w Prostyni, także członek sieci.

Działanie B12

Uroczysta konferencja kończąca projekt.
13 grudnia 2010 w Usługach Hotelowych 17 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja końcowa naszego projektu. Było to ostatnie działanie jakie zaplanowaliśmy w projekcie. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów – prezentacji: Tomasza Włoszczowskiego „Projekt po półtora roku - podsumowanie wyników i rezultatów” i Sonii Priwieziencew „Ekoturystyka na świecie i w Europie – relacja z konferencji ekoturystycznych w USA i w Estonii”. Ponadto beneficjenci projektu mieli okazję obejrzeć nowopowstałą stronę sieci www.bugnarew.pl Jednak głównym punktem programu było oficjalne wręczenie przez prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego Ewę Ligęzę – Sieniarską i wiceprezes Elżbietę Lenarczyk – Priwieziencew pierwszych Polskich Certyfikatów Ekoturystycznych, zaświadczeń członkostwa w Sieci Ekoturystycznej Między Bugiem a Narwią oraz dyplomów uczestnikom projektu. Gratulacjom, podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Z wielkim żalem kończymy projekt, mamy świadomość, że wspólnie wykonaliśmy ogromną pracę i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji i końcowego efektu.

Tomasz Włoszczowski – prezentacja - plik do pobrania ››
Sonia Priwieziencew – prezentacja - plik do pobrania ››

Działanie B13

Spotkanie Rady ds. Certyfikacji Ekoturystycznej
12 grudnia 2010 w gospodarstwie agroturystycznym „Dajana” Danuty i Jacka Grabowskich w Broku, spotkała się Rada ds. Certyfikacji Ekoturystycznej. Członkowie Rady zapoznali się z raportem z audytu jaki przeprowadzono w 8 obiektach, które wcześniej warunkowo otrzymały certyfikat. Wszystkie obiekty spełniły wymagania i dzięki temu Rada postanowiła przyznać certyfikaty na 2011 rok.

Ponadto Rada przeanalizowała wniosek o certyfikat i sprawozdanie z audytu u Marii i Waldemara Konarzewskich, właścicieli gospodarstwa edukacyjnego „Stajnia Kaliska”. Rada podjęła decyzję o przyznaniu kolejnego – już 9 certyfikatu ekoturystycznego. Gratulujemy, życzymy powodzenia i zachęcamy kolejne osoby do zapoznania się z kryteriami oraz do składania wniosków o certyfikat.